Logo Search packages:      
Sourcecode: letodms version File versions  Download package

lang.inc

<?php
//  MyDMS. Document Management System
//  Copyright (C) 2002-2005 Markus Westphal
//  Copyright (C) 2006 Malcolm Cowe
//  Copyright (C) 2008 Ivan Masár
//
//  This program is free software; you can redistribute it and/or modify
//  it under the terms of the GNU General Public License as published by
//  the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
//  (at your option) any later version.
//
//  This program is distributed in the hope that it will be useful,
//  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
//  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
//  GNU General Public License for more details.
//
//  You should have received a copy of the GNU General Public License
//  along with this program; if not, write to the Free Software
//  Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.

$text = array();
$text["accept"] = "Přijmout";
$text["access_denied"] = "Přístup zamítnut.";
$text["access_inheritance"] = "Dědičnost přístupu";
$text["access_mode"] = "Režim přístupu";
$text["access_mode_all"] = "Každý";
$text["access_mode_none"] = "Žádný přístup";
$text["access_mode_read"] = "Na čtení";
$text["access_mode_readwrite"] = "Na čtení i zápis";
$text["access_permission_changed_email"] = "Permission changed";
$text["actions"] = "Činnosti";
$text["add"] = "Přidat";
$text["add_doc_reviewer_approver_warning"] = "Pozn.: Dokumenty se automaticky označí jako vydané, když není přidělen žádný kontrolor nebo schvalovatel.";
$text["add_document_link"] = "Přidat odkaz";
$text["add_document"] = "Přidat dokument";
$text["add_event"] = "Add event";
$text["add_group"] = "Přidat novou skupinu";
$text["add_member"] = "Přidat člena";
$text["add_multiple_files"] = "Add multiple files (will use filename as document name)";
$text["add_subfolder"] = "Přidat podadresář";
$text["add_user"] = "Přidat nového uživatele";
$text["admin"] = "Správce";
$text["admin_tools"] = "Nástroje správce";
$text["all_documents"] = "Všechny dokumenty";
$text["all_pages"] = "All";
$text["all_users"] = "Všichni uživatelé";
$text["already_subscribed"] = "Already subscribed";
$text["and"] = "a";
$text["approval_deletion_email"] = "Approval request deleted";
$text["approval_group"] = "Skupina schválení";
$text["approval_request_email"] = "Approval request";
$text["approval_status"] = "Stav schválení";
$text["approval_submit_email"] = "Submitted approval";
$text["approval_summary"] = "Shrnutí schválení";
$text["approval_update_failed"] = "Chyba při aktualizaci stavu schválení. Aktualizace selhala.";
$text["approvers"] = "Schvalovatelé";
$text["april"] = "April";
$text["archive_creation"] = "Archive creation"; 
$text["archive_creation_warning"] = "With this operation you can create achive containing the files of entire DMS folders. After the creation the archive will be saved in the data folder of your server.<br>WARNING: an archive created as human readable will be unusable as server backup.";
$text["assign_approvers"] = "Assign Approvers";
$text["assign_reviewers"] = "Assign Reviewers";
$text["assign_user_property_to"] = "Assign user's properties to";
$text["assumed_released"] = "Pokládá se za zveřejněné";
$text["august"] = "August";
$text["automatic_status_update"] = "Automatic status change";
$text["back"] = "Přejít zpět";
$text["backup_list"] = "Existings backup list";
$text["backup_remove"] = "Remove backup file";
$text["backup_tools"] = "Backup tools"; 
$text["between"] = "mezi";
$text["calendar"] = "Calendar";
$text["cancel"] = "Zrušit";
$text["cannot_assign_invalid_state"] = "Není možné přidělit schvalovatele dokumentu, který nečeká na kontrolu nebo na schválení.";
$text["cannot_change_final_states"] = "Upozornění: Nebylo možné změnit stav dokumentů, které byly odmítnuty, označené jako zastaralé nebo platnost vypršela.";
$text["cannot_delete_yourself"] = "Cannot delete yourself";
$text["cannot_move_root"] = "Chyba: Není možné přesunout kořenový adresář.";
$text["cannot_retrieve_approval_snapshot"] = "Není možné získat informaci o stavu schválení této verze dokumentu.";
$text["cannot_retrieve_review_snapshot"] = "Není možné získat informaci o stavu kontroly této verze dokumentu.";
$text["cannot_rm_root"] = "Chyba: Není možné smazat kořenový adresář.";
$text["change_assignments"] = "Change Assignments";
$text["change_status"] = "Change Status";
$text["choose_category"] = "--Vyberte prosím--";
$text["choose_group"] = "--Vyberte skupinu--";
$text["choose_target_document"] = "Vyberte dokument";
$text["choose_target_folder"] = "Vyberte cílový adresář";
$text["choose_user"] = "--Vyberte uživatele--";
$text["comment_changed_email"] = "Comment changed";
$text["comment"] = "Komentář";
$text["comment_for_current_version"] = "Komentář k aktuální verzi";
$text["confirm_pwd"] = "Potvrzení hesla";
$text["confirm_rm_backup"] = "Do you really want to remove the file \"[arkname]\"?<br>Be careful: This action cannot be undone.";
$text["confirm_rm_document"] = "Skutečně chcete odstranit dokument \"[documentname]\"?<br>Buďte opatrní: Tuto činnost není možné vrátit zpět.";
$text["confirm_rm_dump"] = "Do you really want to remove the file \"[dumpname]\"?<br>Be careful: This action cannot be undone.";
$text["confirm_rm_event"] = "Do you really want to remove event \"[name]\"?<br>Be careful: This action cannot be undone.";
$text["confirm_rm_file"] = "Do you really want to remove file \"[name]\" of document \"[documentname]\"?<br>Be careful: This action cannot be undone.";
$text["confirm_rm_folder"] = "Skutečně chcete odstranit \"[foldername]\" a jeho obsah?<br>Buďte opatrní: Tuto činnost nené možné vrátit zpět.";
$text["confirm_rm_folder_files"] = "Do you really want to remove all the files of the folder \"[foldername]\" and of its subfolders?<br>Be careful: This action cannot be undone.";
$text["confirm_rm_group"] = "Do you really want to remove the group \"[groupname]\"?<br>Be careful: This action cannot be undone.";
$text["confirm_rm_log"] = "Do you really want to remove log file \"[logname]\"?<br>Be careful: This action cannot be undone.";
$text["confirm_rm_user"] = "Do you really want to remove the user \"[username]\"?<br>Be careful: This action cannot be undone.";
$text["confirm_rm_version"] = "Skutečně chcete odstranit verzi [version] dokumentu \"[documentname]\"?<br>Buďte opatrní: Tuto činnost není možné vrátit zpět.";
$text["content"] = "Obsah";
$text["continue"] = "Pokračovat";
$text["creation_date"] = "Vytvořeno";
$text["current_version"] = "Aktuální verze";
$text["december"] = "December";
$text["default_access"] = "Standardní režim přístupu";
$text["default_keywords"] = "Dostupná klíčová slova";
$text["delete"] = "Smazat";
$text["details"] = "Podrobnosti";
$text["details_version"] = "Podrobnosti verze: [version]";
$text["disclaimer"] = "This is a classified area. Access is permitted only to authorized personnel. Any violation will be prosecuted according to the english and international laws.";
$text["document_already_locked"] = "Tento dokument je už zamčený";
$text["document_deleted"] = "Document deleted"; 
$text["document_deleted_email"] = "Document deleted";
$text["document"] = "Dokument";
$text["document_infos"] = "Informace o dokumentu";
$text["document_is_not_locked"] = "Tento dokument není zamčený";
$text["document_link_by"] = "Odkazuje sem";
$text["document_link_public"] = "Veřejný";
$text["document_moved_email"] = "Document moved";
$text["document_renamed_email"] = "Document renamed";
$text["documents"] = "Documents";
$text["documents_in_process"] = "Dokumenty ve zpracování";
$text["documents_locked_by_you"] = "Documents locked by you";
$text["document_status_changed_email"] = "Document status changed";
$text["documents_to_approve"] = "Dokumenty čekající na schválení uživatele";
$text["documents_to_review"] = "Dokumenty čekající na kontrolu uživatele";
$text["documents_user_requiring_attention"] = "Dokumenty, které uživatel vlastní a vyžadují pozornost";
$text["document_title"] = "Dokument '[documentname]'";
$text["document_updated_email"] = "Document updated";
$text["does_not_expire"] = "Platnost nikdy nevyprší";
$text["does_not_inherit_access_msg"] = "<a class=\"inheritAccess\" href=\"[inheriturl]\">Zdědit přístup</a>";
$text["download"] = "Stáhnout";
$text["draft_pending_approval"] = "Návrh - čeká na schválení";
$text["draft_pending_review"] = "Návrh - čeká na kontrolu";
$text["dump_creation"] = "DB dump creation"; 
$text["dump_creation_warning"] = "With this operation you can create a dump file of your database content. After the creation the dump file will be saved in the data folder of your server.";
$text["dump_list"] = "Existings dump files";
$text["dump_remove"] = "Remove dump file";
$text["edit_comment"] = "Edit comment";
$text["edit_default_keywords"] = "Upravit klíčová slova";
$text["edit_document_access"] = "Upravit přístup";
$text["edit_document_notify"] = "Seznam upozornění";
$text["edit_document_props"] = "Upravit dokument";
$text["edit"] = "upravit";
$text["edit_event"] = "Edit event";
$text["edit_existing_access"] = "Upravit seznam řízení přístupu";
$text["edit_existing_notify"] = "Upravit seznam upozornění";
$text["edit_folder_access"] = "Upravit přístup";
$text["edit_folder_notify"] = "Seznam upozornění";
$text["edit_folder_props"] = "Upravit adresář";
$text["edit_group"] = "Upravit skupinu";
$text["edit_user_details"] = "Upravit podrobnosti uživatele";
$text["edit_user"] = "Upravit uživatele";
$text["email"] = "Email";
$text["email_footer"] = "You can always change your e-mail settings using 'My Account' functions"; 
$text["email_header"] = "This is an automatic message from the DMS server."; 
$text["empty_notify_list"] = "Žádné položky";
$text["error_occured"] = "Vyskytla se chyba";
$text["event_details"] = "Event details";
$text["expired"] = "Platnost vypršela";
$text["expires"] = "Platnost vyprší";
$text["expiry_changed_email"] = "Expiry date changed";
$text["february"] = "February";
$text["file"] = "Soubor";
$text["files_deletion"] = "Files deletion"; 
$text["files_deletion_warning"] = "With this option you can delete all files of entire DMS folders. The versioning information will remain visible."; 
$text["files"] = "Files";
$text["file_size"] = "Velikost souboru";
$text["folder_contents"] = "Adresáře";
$text["folder_deleted_email"] = "Folder deleted";
$text["folder"] = "Folder"; 
$text["folder_infos"] = "Informace o adresáři";
$text["folder_moved_email"] = "Folder moved";
$text["folder_renamed_email"] = "Folder renamed";
$text["folders_and_documents_statistic"] = "Přehled adresářů a dokumentů";
$text["folders"] = "Folders";
$text["folder_title"] = "Adresář '[foldername]'";
$text["friday"] = "Friday";
$text["from"] = "From";
$text["global_default_keywords"] = "Globální klíčová slova";
$text["group_approval_summary"] = "Group approval summary";
$text["group_exists"] = "Skupina už existuje.";
$text["group"] = "Skupina";
$text["group_management"] = "Skupiny";
$text["group_members"] = "Členové skupiny";
$text["group_review_summary"] = "Group review summary";
$text["groups"] = "Skupiny";
$text["guest_login_disabled"] = "Přihlášení jako host je vypnuté.";
$text["guest_login"] = "Přihlásit se jako host";
$text["help"] = "Help";
$text["human_readable"] = "Human readable archive"; 
$text["include_documents"] = "Include documents";
$text["include_subdirectories"] = "Include subdirectories";
$text["individuals"] = "Jednotlivci";
$text["inherits_access_msg"] = "Přístup se dědí.<p><a class=\"inheritAccess\" href=\"[copyurl]\">Zkopírovat zděděný seznam řízení přístupu</a><br><a class=\"inheritAccess\" href=\"[emptyurl]\">Založit nový seznam řízení přístupu</a>";
$text["internal_error_exit"] = "Vnitřní chyba. Nebylo možné dokončit požadavek. Ukončuje se.";
$text["internal_error"] = "Vnitřní chyba";
$text["invalid_access_mode"] = "Neplatný režim přístupu";
$text["invalid_action"] = "Neplatná činnost";
$text["invalid_approval_status"] = "Neplatný stav schválení";
$text["invalid_create_date_end"] = "Neplatné koncové datum vytvoření.";
$text["invalid_create_date_start"] = "Neplatné počáteční datum vytvoření.";
$text["invalid_doc_id"] = "Neplatný ID dokumentu";
$text["invalid_file_id"] = "Invalid file ID";
$text["invalid_folder_id"] = "Neplatné ID adresáře";
$text["invalid_group_id"] = "Neplatné ID skupiny";
$text["invalid_link_id"] = "Neplatné ID odkazu";
$text["invalid_review_status"] = "Neplatný stav kontroly";
$text["invalid_sequence"] = "Neplatná hodnota posloupnosti";
$text["invalid_status"] = "Neplatný stav dokumentu";
$text["invalid_target_doc_id"] = "Neplatné cílové ID dokumentu";
$text["invalid_target_folder"] = "Neplatné cílové ID adresáře";
$text["invalid_user_id"] = "Neplatné ID uživatele";
$text["invalid_version"] = "Neplatná verze dokumentu";
$text["is_hidden"] = "Hide from users list";
$text["january"] = "January";
$text["js_no_approval_group"] = "Prosím, vyberte skupinu pro schválení";
$text["js_no_approval_status"] = "Prosím, vyberte stav schválení";
$text["js_no_comment"] = "Žádný komentář";
$text["js_no_email"] = "Napište svou emailovou adresu";
$text["js_no_file"] = "Prosím, vyberte soubor";
$text["js_no_keywords"] = "Zadejte nějaká klíčová slova";
$text["js_no_login"] = "Prosím, napište jméno uživatele";
$text["js_no_name"] = "Prosím, napište jméno";
$text["js_no_override_status"] = "Prosím, vyberte nový stav [přepíše se]";
$text["js_no_pwd"] = "Budete muset napsat své heslo";
$text["js_no_query"] = "Napište požadavek";
$text["js_no_review_group"] = "Prosím, vyberte skupinu pro kontrolu";
$text["js_no_review_status"] = "Prosím, vyberte stav kontroly";
$text["js_pwd_not_conf"] = "Heslo a potvrzení hesla se neshodují";
$text["js_select_user_or_group"] = "Vyberte aspoň uživatele nebo skupinu";
$text["js_select_user"] = "Prosím, vyberte uživatele";
$text["july"] = "July";
$text["june"] = "June";
$text["keyword_exists"] = "Klíčové slovo už existuje";
$text["keywords"] = "Klíčová slova";
$text["language"] = "Jazyk";
$text["last_updated_by"] = "Naposledy aktualizoval";
$text["linked_documents"] = "Související dokumenty";
$text["linked_files"] = "Attachments"; 
$text["local_file"] = "Lokální soubor";
$text["lock_document"] = "Zamknout";
$text["lock_message"] = "Tento dokument zamknul <a href=\"mailto:[email]\">[username]</a>.<br>Pouze oprávnění uživatelé ho mohou odemknout (viz konec stránky).";
$text["lock_status"] = "Stav";
$text["login_error_text"] = "Chyba při přihlašování. ID uživatele nebo heslo je nesprávné.";
$text["login_error_title"] = "Chyba při přihlašování";
$text["login_not_given"] = "Nebylo zadané uživatelské jméno";
$text["login_ok"] = "Přihlášení proběhlo úspěšně";
$text["log_management"] = "Log files management";
$text["logout"] = "Odhlášení";
$text["manager"] = "Manager";
$text["march"] = "March";
$text["max_upload_size"] = "Maximum upload size for each file";
$text["may"] = "May";
$text["monday"] = "Monday";
$text["month_view"] = "Month view";
$text["move_document"] = "Přesunout dokument";
$text["move_folder"] = "Přesunout adresář";
$text["move"] = "Přesunout";
$text["my_account"] = "Můj účet";
$text["my_documents"] = "Moje dokumenty";
$text["name"] = "Jméno";
$text["new_default_keyword_category"] = "Přidat kategorii";
$text["new_default_keywords"] = "Přidat klíčová slova";
$text["new_document_email"] = "New document";
$text["new_file_email"] = "New attachment";
$text["new_folder"] = "New folder";
$text["new"] = "New"; 
$text["new_subfolder_email"] = "New folder";
$text["new_user_image"] = "Nový obrázek";
$text["no_action"] = "Nic se nevykoná";
$text["no_approval_needed"] = "No approval pending.";
$text["no_attached_files"] = "No attached files";
$text["no_default_keywords"] = "Nejsou dostupná žádná klíčová slova.";
$text["no_docs_locked"] = "No documents locked.";
$text["no_docs_to_approve"] = "Momentálně neexistují žádné dokumenty, které vyžadují schválení.";
$text["no_docs_to_look_at"] = "No documents that need attention.";
$text["no_docs_to_review"] = "Momentálně neexistují žádné dokumenty, které vyžadují kontrolu.";
$text["no_group_members"] = "Tato skupina nemá žádné členy";
$text["no_groups"] = "Žádné skupiny";
$text["no_linked_files"] = "No linked files";
$text["no"] = "Ne";
$text["no_previous_versions"] = "Nebyly nalezeny žádné jiné verze";
$text["no_review_needed"] = "No review pending.";
$text["notify_added_email"] = "You've been added to notify list";
$text["notify_deleted_email"] = "You've been removed from notify list";
$text["no_update_cause_locked"] = "Proto nemůžete aktualizovat tento dokument. Prosím, kontaktujte uživatele, který ho zamknul.";
$text["no_user_image"] = "nebyl nalezen žádný obrázek";
$text["november"] = "November";
$text["obsolete"] = "Zastaralé";
$text["october"] = "October";
$text["old"] = "Old"; 
$text["only_jpg_user_images"] = "Pro obrázky uživatelů je možné použít pouze obrázky .jpg";
$text["owner"] = "Vlastník";
$text["ownership_changed_email"] = "Owner changed";
$text["password"] = "Heslo";
$text["personal_default_keywords"] = "Osobní klíčová slova";
$text["previous_versions"] = "Předešlé verze";
$text["rejected"] = "Odmítnuty";
$text["released"] = "Vydány";
$text["removed_approver"] = "byl odstraněn ze seznamu schvalovatelů.";
$text["removed_file_email"] = "Removed attachment";
$text["removed_reviewer"] = "byl odstraněn ze seznamu kontrolorů.";
$text["results_page"] = "Results Page";
$text["review_deletion_email"] = "Review request deleted";
$text["reviewer_already_assigned"] = "je už pověřen jako kontrolor";
$text["reviewer_already_removed"] = "už byl odstraněn z procesu kontroly nebo poslal kontrolu";
$text["reviewers"] = "Kontroloři";
$text["review_group"] = "Skupina kontroly";
$text["review_request_email"] = "Review request";
$text["review_status"] = "Stav kontroly";
$text["review_submit_email"] = "Submitted review";
$text["review_summary"] = "Shrnutí kontroly";
$text["review_update_failed"] = "Chyba při aktualizaci stavu kontroly. Aktualizace selhala.";
$text["rm_default_keyword_category"] = "Smazat kategorii";
$text["rm_document"] = "Odstranit dokument";
$text["rm_file"] = "Remove file"; 
$text["rm_folder"] = "Odstranit adresář";
$text["rm_group"] = "Odstranit tuto skupinu";
$text["rm_user"] = "Odstranit tohoto uživatele";
$text["rm_version"] = "Odstranit verzi";
$text["role_admin"] = "Administrator";
$text["role_guest"] = "Guest";
$text["role"] = "Role";
$text["saturday"] = "Saturday";
$text["save"] = "Uložit";
$text["search_in"] = "Prohledávat";
$text["search_mode_and"] = "všechna slova";
$text["search_mode_or"] = "alespoň jedno ze slov";
$text["search_no_results"] = "Vašemu dotazu nevyhovují žádné dokumenty";
$text["search_query"] = "Hledat";
$text["search_report"] = "Nalezených [count] dokumentů odpovídajících dotazu";
$text["search_results_access_filtered"] = "Výsledky hledání můžou obsahovat obsah, ke kterému byl zamítnut přístup.";
$text["search_results"] = "Výsledky hledání";
$text["search"] = "Hledat";
$text["search_time"] = "Uplynulý čas: [time] sek";
$text["selection"] = "Výběr";
$text["select_one"] = "Vyberte jeden";
$text["september"] = "September";
$text["seq_after"] = "Po \"[prevname]\"";
$text["seq_end"] = "Na konec";
$text["seq_keep"] = "Ponechat pozici";
$text["seq_start"] = "První pozice";
$text["sequence"] = "Posloupnost";
$text["set_expiry"] = "Nastavit expiraci";
$text["set_owner_error"] = "Error setting owner";
$text["set_owner"] = "Nastavit vlastníka";
$text["signed_in_as"] = "Signed in as";
$text["sign_out"] = "sign out";
$text["space_used_on_data_folder"] = "Space used on data folder";
$text["status_approval_rejected"] = "Návrh zamítnut";
$text["status_approved"] = "Schválen";
$text["status_approver_removed"] = "Schvalovatel odstraněn z procesu";
$text["status_not_approved"] = "Neschválený";
$text["status_not_reviewed"] = "Nezkontrolovaný";
$text["status_reviewed"] = "Zkontrolovaný";
$text["status_reviewer_rejected"] = "Návrh zamítnut";
$text["status_reviewer_removed"] = "Kontrolor odstraněn z procesu";
$text["status"] = "Stav";
$text["status_unknown"] = "Neznámý";
$text["storage_size"] = "Storage size";
$text["submit_approval"] = "Poslat schválení";
$text["submit_login"] = "Přihlásit se";
$text["submit_review"] = "Poslat kontrolu";
$text["sunday"] = "Sunday";
$text["theme"] = "Vzhled";
$text["thursday"] = "Thursday";
$text["toggle_manager"] = "Toggle manager";
$text["to"] = "To";
$text["tuesday"] = "Tuesday";
$text["under_folder"] = "V adresáři";
$text["unknown_command"] = "Příkaz nebyl rozpoznán.";
$text["unknown_group"] = "Neznámé ID skupiny";
$text["unknown_id"] = "unknown id";
$text["unknown_keyword_category"] = "Neznámá kategorie";
$text["unknown_owner"] = "Neznámé ID vlastníka";
$text["unknown_user"] = "Neznámé ID uživatele";
$text["unlock_cause_access_mode_all"] = "Můžete ho pořád aktualizovat, protože máte režim přístupu \"all\". Zámek bude automaticky odstraněn.";
$text["unlock_cause_locking_user"] = "Můžete ho pořád aktualizovat, protože jste ten, kdo ho zamknul. Zámek bude automaticky odstraněn.";
$text["unlock_document"] = "Odemknout";
$text["update_approvers"] = "Aktualizovat seznam schvalovatelů";
$text["update_document"] = "Aktualizovat";
$text["update_info"] = "Aktualizovat informace";
$text["update_locked_msg"] = "Tento dokument je zamčený.";
$text["update_reviewers"] = "Aktualizovat seznam kontrolorů";
$text["update"] = "Aktualizovat";
$text["uploaded_by"] = "Nahrál";
$text["uploading_failed"] = "Nahrání selhalo. Prosím, kontaktujte správce.";
$text["use_default_keywords"] = "Použít předdefinovaná klíčová slova";
$text["user_exists"] = "Uživatel už existuje.";
$text["user_image"] = "Obrázek";
$text["user_info"] = "Informace o uživateli";
$text["user_list"] = "Seznam uživatelů";
$text["user_login"] = "ID uživatele";
$text["user_management"] = "Uživatelé";
$text["user_name"] = "Plné jméno";
$text["users"] = "Uživatel";
$text["user"] = "Uživatel";
$text["version_deleted_email"] = "Version deleted";
$text["version_info"] = "Informace o verzi";
$text["versioning_file_creation"] = "Versioning file creation"; 
$text["versioning_file_creation_warning"] = "With this operation you can create a file containing the versioning information of an entire DMS folder. After the creation every file will be saved inside the document folder.";
$text["versioning_info"] = "Versioning info";
$text["version"] = "Verze";
$text["view_online"] = "Zobrazit online";
$text["warning"] = "Upozornění";
$text["wednesday"] = "Wednesday";
$text["week_view"] = "Week view";
$text["year_view"] = "Year View";
$text["yes"] = "Ano";
?>

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index