Logo Search packages:      
Sourcecode: letodms version File versions  Download package

lang.inc

<?php
//  MyDMS. Document Management System
//  Copyright (C) 2002-2005 Markus Westphal
//  Copyright (C) 2006 Malcolm Cowe
//  Copyright (C) 2008 Ivan Masár
//  Copyright (C) 2010 Peter Nemšák
//
//  This program is free software; you can redistribute it and/or modify
//  it under the terms of the GNU General Public License as published by
//  the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
//  (at your option) any later version.
//
//  This program is distributed in the hope that it will be useful,
//  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
//  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
//  GNU General Public License for more details.
//
//  You should have received a copy of the GNU General Public License
//  along with this program; if not, write to the Free Software
//  Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.

$text = array();
$text["accept"] = "Prijať";
$text["access_denied"] = "Prístup zamietnutý.";
$text["access_inheritance"] = "Dedičnosť prístupu";
$text["access_mode"] = "Režim prístupu";
$text["access_mode_all"] = "Každý";
$text["access_mode_none"] = "Žiadny prístup";
$text["access_mode_read"] = "Na čítanie";
$text["access_mode_readwrite"] = "Na čítanie aj zápis";
$text["access_permission_changed_email"] = "Pristupové prava zmenene";
$text["actions"] = "Činnosti";
$text["add"] = "Pridať";
$text["add_doc_reviewer_approver_warning"] = "Pozn.: Dokumenty sa automaticky označia ako vydané ak nie je pridelený žiadny kontrolór alebo schvaľovateľ.";
$text["add_document"] = "Pridať dokument";
$text["add_document_link"] = "Pridať odkaz";
$text["add_event"] = "Pridať udalosť";
$text["add_group"] = "Pridať novú skupinu";
$text["add_member"] = "Pridať člena";
$text["add_multiple_files"] = "Pridať viacero súborov (názov súboru sa použije ako názov dokumentu)";

$text["add_subfolder"] = "Pridať podzložku";
$text["add_user"] = "Pridať nového používatela";
$text["admin"] = "Správca";
$text["admin_tools"] = "Nástroje správcu";
$text["all_documents"] = "Všetky dokumenty";
$text["all_pages"] = "Všetky";
$text["all_users"] = "Všetci používatelia";
//$text["already_subscribed"] = "Already subscribed";
$text["and"] = "a";
$text["approval_deletion_email"] = "Poziadavka na schvalenie zmazana";
$text["approval_group"] = "Skupina schválenia";
$text["approval_request_email"] = "Poziadavka na schvalenie";
$text["approval_status"] = "Stav schválenia";
$text["approval_submit_email"] = "Poslane schvalenie";
$text["approval_summary"] = "Zhrnutie schválenia";
$text["approval_update_failed"] = "Chyba pri aktualizácii stavu schválenia. Aktualizácia zlyhala.";
$text["approvers"] = "Schvaľovatelia";
$text["april"] = "Apríl";
$text["archive_creation"] = "Vytvorenie archívu"; 
$text["archive_creation_warning"] = "Touto akciou môžete vytvoriť archív obsahujúci celú DMS zložku. Po vytvorení bude každý súbor uložený do dátovej zložky súborov na vašom serveri.<br>UPOZORNENIE: uživateľsky prístupný archív nie je možné použiť ako zálohu servera.";
$text["assign_approvers"] = "Určiť schvaľovateľov";
$text["assign_reviewers"] = "Určiť recenzentov";
$text["assign_user_property_to"] = "Assign user's properties to";
$text["assumed_released"] = "Pokladá sa za zverejnené";
$text["august"] = "August";
$text["automatic_status_update"] = "Automaticka zmena stavu";
$text["back"] = "Prejsť späť";
$text["backup_list"] = "Zoznam záloh";
$text["backup_remove"] = "Odstrániť zálohu";
$text["backup_tools"] = "Zálohovacie nástroje"; 
$text["between"] = "medzi";
$text["calendar"] = "Kalendár";
$text["cancel"] = "Zrušiť";
$text["cannot_assign_invalid_state"] = "Nie je možné prideliť schvaľovateľov dokumentu, ktorý nečaká na kontrolu alebo schválenie.";
$text["cannot_change_final_states"] = "Upozornenie: Nebolo možné zmeniť stav dokumentov, ktoré boli odmietnuté, označené ako zastaralé alebo platnosť vypršala.";
//$text["cannot_delete_yourself"] = "Cannot delete yourself";
$text["cannot_move_root"] = "Chyba: Nie je možné presunúť koreňovú zložku.";
$text["cannot_retrieve_approval_snapshot"] = "Nie je možné získať informáciu o stave schválenia tejto verzie dokumentu.";
$text["cannot_retrieve_review_snapshot"] = "Nie je možné získať informáciu o stave kontroly tejto verzie dokumentu.";
$text["cannot_rm_root"] = "Chyba: Nie je možné zmazať koreňovú zložku.";
$text["change_assignments"] = "Zmeniť úlohy";
$text["change_status"] = "Zmeniť stav";
$text["choose_category"] = "--Vyberte prosím--";
$text["choose_group"] = "--Vyberte skupinu--";
$text["choose_target_document"] = "Vyberte dokument";
$text["choose_target_folder"] = "Vyberte cieľovú zložku";
$text["choose_user"] = "--Vyberte používateľa--";
$text["comment_changed_email"] = "Komentar zmeneny";
$text["comment"] = "Komentár";
$text["comment_for_current_version"] = "Version comment";
$text["confirm_pwd"] = "Potvrdenie hesla";
$text["confirm_rm_backup"] = "Skutočne si prajete odstrániť zálohu \"[arkname]\"?<br>Buďte opatrní, táto akcia je nezvratná.";
$text["confirm_rm_document"] = "Naozaj chcete odstrániť dokument \"[documentname]\"?<br>Buďte opatrní: Túto činnosť nemožno vrátiť späť.";
$text["confirm_rm_dump"] = "Skutočne si prajete odstrániť \"[dumpname]\"?<br>Buďte opatrní, táto akcia je nezvratná.";
$text["confirm_rm_event"] = "Skutočne si prajete odstrániť udalosť \"[name]\"?<br>Buďte opatrní, táto akcia je nezvratná.";
$text["confirm_rm_file"] = "Skutočne si prajete odstrániť súbor \"[name]\" z dokumentu \"[documentname]\"?<br>Buďte opatrní, táto akcia je nezvratná.";
$text["confirm_rm_folder"] = "Naozaj chcete odstrániť \"[foldername]\" a jeho obsah?<br>Buďte opatrní: Túto činnosť nemožno vrátiť späť.";
$text["confirm_rm_folder_files"] = "Skutočne si prajete odstrániť všetky súbory zložky \"[foldername]\" a všetkých jej podzložiek?<br>Buďte opatrní, táto akcia je nezvratná.";
$text["confirm_rm_group"] = "Skutočne si prajete odstrániť skupinu \"[groupname]\"?<br>Buďte opatrní, táto akcia je nezvratná.";
$text["confirm_rm_log"] = "Skutočne si prajete zmazať protokol \"[logname]\"?<br>Buďte opatrní, táto akcia je nezvratná.";
$text["confirm_rm_user"] = "Skutočne si prajete odstrániť používateľa \"[username]\"?<br>Buďte opatrní, táto akcia je nezvratná.";
$text["confirm_rm_version"] = "Naozaj chcete odstrániť verziu [version] dokumentu \"[documentname]\"?<br>Buďte opatrní: Túto činnosť nemožno vrátiť späť.";
$text["content"] = "Obsah";
$text["continue"] = "Pokračovať";
$text["creation_date"] = "Vytvorené";
$text["current_version"] = "Aktuálna verzia";
$text["december"] = "December";
$text["default_access"] = "Štandardný režim prístupu";
$text["default_keywords"] = "Dostupné kľúčové slová";
$text["delete"] = "Zmazať";
$text["details"] = "Podrobnosti";
$text["details_version"] = "Podrobnosti verzie: [version]";
$text["disclaimer"] = "Toto je zabezpečená zóna. Prístup je povolený len autorizovaným osobám.";
$text["document_already_locked"] = "Tento dokument je už zamknutý";
$text["document_deleted"] = "Dokument zmazaný"; 
$text["document_deleted_email"] = "Dokument zmazany";
$text["document"] = "Dokument";
$text["document_infos"] = "Informácie o dokumente";
$text["document_is_not_locked"] = "Tento dokument nie je zamknutý";
$text["document_link_by"] = "Odkazuje sem";
$text["document_link_public"] = "Verejný";
$text["document_moved_email"] = "Dokument presunuty";
$text["document_renamed_email"] = "Dokument premenovany";
$text["documents"] = "Dokumenty";
$text["documents_in_process"] = "Dokumenty v spracovaní";
$text["documents_locked_by_you"] = "Vami uzamknuté dokumenty";
$text["document_status_changed_email"] = "Stav dokumentu zmeneny";
$text["documents_to_approve"] = "Dokumenty čakajúce na schválenie používateľa";
$text["documents_to_review"] = "Dokumenty čakajúce na kontrolu používateľa";
$text["documents_user_requiring_attention"] = "Dokumenty, ktoré používateľ vlastní a vyžadujú pozornosť";
$text["document_title"] = "Dokument '[documentname]'";
$text["document_updated_email"] = "Dokument aktualizovany";
$text["does_not_expire"] = "Platnosť nikdy nevyprší";
$text["does_not_inherit_access_msg"] = "<a class=\"inheritAccess\" href=\"[inheriturl]\">Zdediť prístup</a>";
$text["download"] = "Stiahnuť";
$text["draft_pending_approval"] = "Návrh - čaká na schválenie";
$text["draft_pending_review"] = "Návrh - čaká na kontrolu";
$text["dump_creation"] = "Vytvorenie výstupu DB"; 
$text["dump_creation_warning"] = "Touto akciou môžete vytvoriť výstup obsahu Vašej databázy. Po vytvorení bude výstup uložený v dátovej zložke vášho servera.";
$text["dump_list"] = "Existujúce výstupy";
$text["dump_remove"] = "Odstrániť vystup";
$text["edit_comment"] = "Upraviť komentár";
$text["edit_default_keyword_category"] = "Upraviť kategórie";
$text["edit_document_access"] = "Upraviť prístup";
$text["edit_document_notify"] = "Zoznam upozornení";
$text["edit_document_props"] = "Upraviť dokument";
$text["edit"] = "upraviť";
$text["edit_event"] = "Upraviť udalosť";
$text["edit_existing_access"] = "Upraviť zoznam riadenia prístupu";
$text["edit_existing_notify"] = "Upraviť zoznam upozornení";
$text["edit_folder_access"] = "Upraviť prístup";
$text["edit_folder_notify"] = "Zoznam upozornení";
$text["edit_folder_props_again"] = "Znova upraviť vlastnosti zložky";
$text["edit_group"] = "Upraviť skupinu";
$text["edit_user_details"] = "Upraviť podrobnosti používateľa";
$text["edit_user"] = "Upraviť používateľa";
$text["email"] = "Email";
$text["email_footer"] = "Nastavenia e-mailu si kedykoľvek môžete zmeniť cez 'Môj účet'"; 
$text["email_header"] = "Toto je automatická správa od DMS servera."; 
$text["empty_notify_list"] = "Žiadne položky";
$text["error_occured"] = "Vyskytla sa chyba";
$text["event_details"] = "Detail udalosti";
$text["expired"] = "Platnosť vypršala";
$text["expires"] = "Platnosť vyprší";
$text["expiry_changed_email"] = "Datum platnosti zmeneny";
$text["february"] = "Február";
$text["file"] = "Súbor";
$text["files_deletion"] = "Odstránenie súboru";
$text["files_deletion_warning"] = "Touto akciou môžete odstrániť celú DMS zložku. Verziovacie informácie zostanú viditeľné."; 
$text["files"] = "Súbory";
$text["file_size"] = "Veľkosť súboru";
$text["folder_contents"] = "Obsah zložky";
$text["folder_deleted_email"] = "Zlozka zmazana";
$text["folder"] = "Zlozka"; 
$text["folder_infos"] = "Informácie o zložke";
$text["folder_moved_email"] = "Zlozka presunuta";
$text["folder_renamed_email"] = "Zlozka premenovana";
$text["folders_and_documents_statistic"] = "Prehľad zložiek a dokumentov";
$text["folders"] = "Zložky";
$text["folder_title"] = "Zložka '[foldername]'";
$text["friday"] = "Piatok";
$text["from"] = "Od";
$text["global_default_keywords"] = "Globálne kľúčové slová";
$text["group_approval_summary"] = "Zhrnutie skupinového schválenia";
$text["group_exists"] = "Skupina už existuje.";
$text["group"] = "Skupina";
$text["group_management"] = "Skupiny";
$text["group_members"] = "Členovia skupiny";
$text["group_review_summary"] = "Zhrnutie skupinovej recenzie";
$text["groups"] = "Skupiny";
$text["guest_login_disabled"] = "Prihlásenie ako hosť je vypnuté.";
$text["guest_login"] = "Prihlásiť sa ako hosť";
$text["help"] = "Pomoc";
$text["human_readable"] = "Použivateľský archív"; 
$text["include_documents"] = "Vrátane súborov";
$text["include_subdirectories"] = "Vrátane podzložiek";
$text["individuals"] = "Jednotlivci";
$text["inherits_access_msg"] = "Prístup sa dedí.<p><a class=\"inheritAccess\" href=\"[copyurl]\">Skopírovať zdedený zoznam riadenia prístupu</a><br><a class=\"inheritAccess\" href=\"[emptyurl]\">Založiť nový zoznam riadenia prístupu</a>";
$text["internal_error_exit"] = "Vnútorná chyba. Nebolo možné dokončiť požiadavku. Ukončuje sa.";
$text["internal_error"] = "Vnútorná chyba";
$text["invalid_access_mode"] = "Neplatný režim prístupu";
$text["invalid_action"] = "Neplatná činnosť";
$text["invalid_approval_status"] = "Neplatný stav schválenia";
$text["invalid_create_date_end"] = "Neplatný koncový dátum vytvorenia.";
$text["invalid_create_date_start"] = "Neplatný počiatočný dátum vytvorenia.";
$text["invalid_doc_id"] = "Neplatný ID dokumentu";
$text["invalid_file_id"] = "Nesprávne ID súboru";
$text["invalid_folder_id"] = "Neplatný ID zložky";
$text["invalid_group_id"] = "Neplatný ID skupiny";
$text["invalid_link_id"] = "Neplatný ID odkazu";
$text["invalid_review_status"] = "Neplatný stav kontroly";
$text["invalid_sequence"] = "Neplatná hodnota postupnosti";
$text["invalid_status"] = "Neplatný stav dokumentu";
$text["invalid_target_doc_id"] = "Neplatné cieľové ID dokumentu";
$text["invalid_target_folder"] = "Neplatné cieľové ID zložky";
$text["invalid_user_id"] = "Neplatné ID používateľa";
$text["invalid_version"] = "Neplatná verzia dokumentu";
$text["is_hidden"] = "Nezobrazovať v zozname používateľov";
$text["january"] = "Január";
$text["js_no_approval_group"] = "Prosím, vyberte skupinu pre schválenie";
$text["js_no_approval_status"] = "Prosím, vyberte stav schválenia";
$text["js_no_comment"] = "Žiadny komentár";
$text["js_no_email"] = "Napíšte svoju emailovú adresu";
$text["js_no_file"] = "Prosím, vyberte súbor";
$text["js_no_keywords"] = "Zadajte nejaké kľúčové slová";
$text["js_no_login"] = "Prosím, napíšte meno používateľa";
$text["js_no_name"] = "Prosím, napíšte meno";
$text["js_no_override_status"] = "Prosím, vyberte nový stav [prepíše sa]";
$text["js_no_pwd"] = "Budete musieť napísať svoje heslo";
$text["js_no_query"] = "Napíšte požiadavku";
$text["js_no_review_group"] = "Prosím, vyberte skupinu pre kontrolu";
$text["js_no_review_status"] = "Prosím, vyberte stav kontroly";
$text["js_pwd_not_conf"] = "Heslo a potvrdenie hesla sa nezhodujú";
$text["js_select_user_or_group"] = "Vyberte aspoň používateľa alebo skupinu";
$text["js_select_user"] = "Prosím, vyberte používateľa";
$text["july"] = "Júl";
$text["june"] = "Jún";
$text["keyword_exists"] = "Kľúčové slovo už existuje";
$text["keywords"] = "Kľúčové slová";
$text["language"] = "Jazyk";
$text["last_update"] = "Posledná aktualizácia";
$text["linked_documents"] = "Súvisiace dokumenty";
$text["linked_files"] = "Prílohy"; 
$text["local_file"] = "Lokálny súbor";
$text["lock_document"] = "Zamknúť";
$text["lock_message"] = "Tento dokument zamkol <a href=\"mailto:[email]\">[username]</a>.<br>Iba oprávnení používatelia ho môžu odomknúť (pozri koniec stránky).";
$text["lock_status"] = "Stav";
$text["login_error_text"] = "Chyba pri prihlasovaní. ID používateľa alebo heslo je nesprávne.";
$text["login_error_title"] = "Chyba pri prihlasovaní";
$text["login_not_given"] = "Nebolo zadané používateľské meno";
$text["login_ok"] = "Prihlásenie prebehlo úspešne";
$text["log_management"] = "Správa protokolov";
$text["logout"] = "Odhlásenie";
$text["manager"] = "Manager";
$text["march"] = "Marec";
$text["max_upload_size"] = "Maximálna veľkosť každého súboru";
$text["may"] = "Máj";
$text["monday"] = "Pondelok";
$text["month_view"] = "Mesiac";
$text["move_document"] = "Presunúť dokument";
$text["move_folder"] = "Presunúť zložku";
$text["move"] = "Presunúť";
$text["my_account"] = "Môj účet";
$text["my_documents"] = "Moje dokumenty";
$text["name"] = "Meno";
$text["new_default_keyword_category"] = "Pridať kategóriu";
$text["new_default_keywords"] = "Pridať kľúčové slová";
$text["new_document_email"] = "Novy dokument";
$text["new_file_email"] = "Nova priloha";
//$text["new_folder"] = "New folder";
$text["new"] = "Nove"; 
$text["new_subfolder_email"] = "Nova zlozka";
$text["new_user_image"] = "Nový obrázok";
$text["no_action"] = "Nič sa nevykoná";
//$text["no_approval_needed"] = "No approval pending.";
//$text["no_attached_files"] = "No attached files";
$text["no_default_keywords"] = "Nie sú dostupné žiadne kľúčové slová.";
//$text["no_docs_locked"] = "No documents locked.";
$text["no_docs_to_approve"] = "Momentálne neexistujú žiadne dokumenty, ktoré vyžadujú schválenie.";
//$text["no_docs_to_look_at"] = "No documents that need attention.";
$text["no_docs_to_review"] = "Momentálne neexistujú žiadne dokumenty, ktoré vyžadujú kontrolu.";
$text["no_group_members"] = "Táto skupina nemá žiadnych členov";
$text["no_groups"] = "Žiadne skupiny";
$text["no_linked_files"] = "No linked files";
$text["no"] = "Nie";
$text["no_previous_versions"] = "Neboli nájdené žiadne iné verzie";
$text["no_review_needed"] = "No review pending.";
$text["notify_added_email"] = "Boli ste pridani do notifikacneho zoznamu";
$text["notify_deleted_email"] = "Boli ste odstraneni do notifikacneho zoznamu";
$text["no_update_cause_locked"] = "Preto nemôžete aktualizovať tento dokument. Prosím, kontaktujte používateľa, ktorý ho zamkol.";
$text["no_user_image"] = "nebol nájdený žiadny obrázok";
$text["november"] = "November";
$text["obsolete"] = "Zastaralé";
$text["october"] = "Október";
$text["old"] = "Stare"; 
$text["only_jpg_user_images"] = "Ako obrázky používateľov je možné použiť iba obrázky .jpg";
$text["owner"] = "Vlastník";
$text["ownership_changed_email"] = "Majitel zmeneny";
$text["password"] = "Heslo";
$text["personal_default_keywords"] = "Osobné kľúčové slová";
$text["previous_versions"] = "Predošlé verzie";
$text["rejected"] = "Odmietnuté";
$text["released"] = "Vydané";
$text["removed_approver"] = "bol odstránený zo zoznamu schvaľovateľov.";
$text["removed_file_email"] = "Odstranena priloha";
$text["removed_reviewer"] = "bol odstránený zo zoznamu kontrolórov.";
$text["results_page"] = "Výsledky";
$text["review_deletion_email"] = "Poziadavka na recenziu zmazana";
$text["reviewer_already_assigned"] = "je už poverený ako kontrolór";
$text["reviewer_already_removed"] = "už bol odstránený z procesu kontroly alebo poslal kontrolu";
$text["reviewers"] = "Kontrolóri";
$text["review_group"] = "Skupina kontroly";
$text["review_request_email"] = "Poziadavka na recenziu";
$text["review_status"] = "Stav kontroly";
$text["review_submit_email"] = "Poslana recenzia";
$text["review_summary"] = "Zhrnutie kontroly";
$text["review_update_failed"] = "Chyba pri aktualizácii stavu kontroly. Aktualizácia zlyhala.";
$text["rm_default_keyword_category"] = "Zmazať kategóriu";
$text["rm_document"] = "Odstrániť dokument";
$text["rm_file"] = "Odstrániť súbor"; 
$text["rm_folder"] = "Odstrániť zložku";
$text["rm_group"] = "Odstrániť túto skupinu";
$text["rm_user"] = "Odstrániť tohto používateľa";
$text["rm_version"] = "Odstrániť verziu";
//$text["role_admin"] = "Administrator";
//$text["role_guest"] = "Guest";
//$text["role"] = "Role";
$text["saturday"] = "Sobota";
$text["save"] = "Uložiť";
$text["search_in"] = "Prehľadávať";
$text["search_mode_and"] = "všetky slová";
$text["search_mode_or"] = "aspoň jedno zo slov";
$text["search_no_results"] = "Vašej požiadavke nevyhovujú žiadne dokumenty ";
$text["search_query"] = "Hľadať";
$text["search_report"] = "Nájdených [count] dokumentov";
$text["search_results_access_filtered"] = "Výsledky hľadania môžu obsahovať obsah, ku ktorému bol zamietnutý prístup.";
$text["search_results"] = "Výsledky hľadania";
$text["search"] = "Hľadať";
$text["search_time"] = "Uplynulý čas: [time] sek";
$text["selection"] = "Výber";
$text["select_one"] = "Vyberte jeden";
$text["september"] = "September";
$text["seq_after"] = "Po \"[prevname]\"";
$text["seq_end"] = "Na koniec";
$text["seq_keep"] = "Ponechať pozíciu";
$text["seq_start"] = "Prvá pozícia";
$text["sequence"] = "Postupnosť";
$text["set_expiry"] = "Nastaviť vypršanie";
//$text["set_owner_error"] = "Error setting owner";
$text["set_owner"] = "Nastaviť vlastníka";
$text["signed_in_as"] = "Prihlásený ako";
$text["sign_out"] = "odhlásiť";
$text["space_used_on_data_folder"] = "Space used on data folder";
$text["status_approval_rejected"] = "Návrh zamietnutý";
$text["status_approved"] = "Schválený";
$text["status_approver_removed"] = "Schvaľovateľ odstránený z procesu";
$text["status_not_approved"] = "Neschválený";
$text["status_not_reviewed"] = "Neskontrolovaný";
$text["status_reviewed"] = "Skontrolovaný";
$text["status_reviewer_rejected"] = "Návrh zamietnutý";
$text["status_reviewer_removed"] = "Kontrolór odstránený z procesu";
$text["status"] = "Stav";
$text["status_unknown"] = "Neznámy";
$text["storage_size"] = "Objem dát";
$text["submit_approval"] = "Poslať schválenie";
$text["submit_login"] = "Prihlásiť sa";
$text["submit_review"] = "Poslať kontrolu";
$text["sunday"] = "Nedeľa";
$text["theme"] = "Vzhľad";
$text["thursday"] = "Štvrtok";
$text["toggle_manager"] = "Prepnúť stav manager";
$text["to"] = "Do";
$text["tuesday"] = "Utorok";
$text["under_folder"] = "V zložke";
$text["unknown_command"] = "Príkaz nebol rozpoznaný.";
$text["unknown_group"] = "Neznámy ID skupiny";
$text["unknown_id"] = "Neznáme ID";
$text["unknown_keyword_category"] = "Neznáma kategória";
$text["unknown_owner"] = "Neznámy ID vlastníka";
$text["unknown_user"] = "Neznámy ID používateľa";
$text["unlock_cause_access_mode_all"] = "Môžete ho stále aktualizovať, pretože máte režim prístupu \"all\". Zámok bude automaticky odstránený.";
$text["unlock_cause_locking_user"] = "Môžete ho stále aktualizovať, pretože ste ten, kto ho aj zamkol. Zámok bude automaticky odstránený.";
$text["unlock_document"] = "Odomknúť";
$text["update_approvers"] = "Aktualizovať zoznam schvaľovateľov";
$text["update_document"] = "Aktualizovať";
$text["update_info"] = "Aktualizovať informácie";
$text["update_locked_msg"] = "Tento dokument je zamknutý.";
$text["update_reviewers"] = "Aktualizovať zoznam kontrolórov";
$text["update"] = "Aktualizovať";
$text["uploaded_by"] = "Nahral";
$text["uploading_failed"] = "Nahranie zlyhalo. Prosám, kontaktujte správcu.";
$text["use_default_keywords"] = "Použiť preddefinované kľúčové slová";
$text["user_exists"] = "Používateľ už existuje.";
$text["user_image"] = "Obrázok";
$text["user_info"] = "Informácie o používateľovi";
$text["user_list"] = "Zoznam používateľov";
$text["user_login"] = "ID používateľa";
$text["user_management"] = "Používatelia";
$text["user_name"] = "Plné meno";
$text["users"] = "Používateľ";
$text["user"] = "Používateľ";
$text["version_deleted_email"] = "Verzia zmazana";
$text["version_info"] = "Informácie o verzii";
$text["versioning_file_creation"] = "Vytvorenie verziovacieho súboru";
$text["versioning_file_creation_warning"] = "Touto akciou môžete vytvoriť súbor, obsahujúci verziovaciu informáciu celej DMS zložky. Po vytvorení bude každý súbor uložený do zložky súborov.";
$text["versioning_info"] = "Informácie o verziách";
$text["version"] = "Verzia";
$text["view_online"] = "Zobraziť online";
$text["warning"] = "Upozornenie";
$text["wednesday"] = "Streda";
$text["week_view"] = "Týždeň";
$text["year_view"] = "Rok";
$text["yes"] = "Áno";
?>

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index